Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door SDB VERHUUR / SDB EVENTS ., hierna te noemen: “SDB VERHUUR”, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen vervallen na verloop van 30 na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door SDB VERHUUR verstrekte gegevens binden haar niet.
c. Een overeenkomst komt tot stand indien SDB VERHUUR de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst.
a. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van SDB VERHUUR dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan SDB VERHUUR te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
b. De administratie van SDB VERHUUR strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
c. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van SDB VERHUUR. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat SDB VERHUUR de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van SDB VERHUUR op schadevergoeding.


ARTIKEL 3 Prijzen

a. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
b. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door SDB VERHUUR van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is SDB VERHUUR gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4 Waarborgsom
a. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom contant te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan SDB VERHUUR zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
b. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. SDB VERHUUR is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
c. SDB VERHUUR is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.


ARTIKEL 5 Levertijden

a. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. SDB VERHUUR is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij SDB VERHUUR schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan SDB VERHUUR een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is SDB VERHUUR niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6 Transport
a. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van SDB VERHUUR, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
b. Indien SDB VERHUUR zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, dient de huurder ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan SDB VERHUUR het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
c. De goederen dienen op de ophaaldag om 8.00 uur gereinigd en gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door SDB VERHUUR is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het klaarmaken, e.d.
Indien de huurder zelf voor het transport naar SDB VERHUUR zal zorgdragen zullen de materialen op de laatste huurdag uiterlijk om 10.00 uur bij SDB VERHUUR moeten worden aangeleverd.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden
a. SDB VERHUUR behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van SDB VERHUUR, de huurovereenkomst ter zake de goederen te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door SDB VERHUUR reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. SDB VERHUUR is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 Annulering
a. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan SDB VERHUUR alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:
· 50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt 1 maand of langer voor het ingaan van de huurperiode;
· 75% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 maand en 1 week voor het ingaan van de huurperiode;
· 100% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de huurperiode.
b. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan SDB VERHUUR gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.
Algemene voorwaarden SDB VERHUUR, Breda

ARTIKEL 9 Verplichtingen van de huurder

a. Huurder dient goederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct telefonisch (06-23481852) contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
b. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
c. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
d. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDB VERHUUR aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
e. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 10 Goederen
a. Zodra SDB VERHUUR de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door SDB VERHUUR is bindend.
b. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.

ARTIKEL 11 Schade en schadevergoeding

a. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van SDB VERHUUR.
b. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan springkussens / stormbanen of attracties is geconstateerd, zal de schadevergoeding door SDB VERHUUR worden gebaseerd op de gebruikswaarde van het artikel. Deze waardebepaling door/namens SDB VERHUUR is voor de huurder bindend.
c. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan SDB VERHUUR onmiddellijk telefonisch (06-23481852)   op de hoogte te brengen.
d. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
e. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van SDB VERHUUR dan wel aan de bevindingen van de door SDB VERHUUR ingeschakelde expert. Indien SDB VERHUUR de schade beneden de € 650,- begroot, zal de expertise door SDB VERHUUR zelf worden verricht.
Algemene voorwaarden SDB VERHUUR, Leerdam

ARTIKEL 13 Betalingscondities
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening voor particulieren á contant en in een door SDB VERHUUR aangegeven valuta te geschieden. Bedrijven en stichtingen kunnen in overleg achteraf betalen. Betaling dient dan binnen 7 dagen te geschieden. De kosten van overboeking op het door SDB VERHUUR aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.
b. SDB VERHUUR is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.
d. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,– administratiekosten verhoogd.
e. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
f. SDB VERHUUR is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van SDB VERHUUR de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft SDB VERHUUR het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
g. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
h. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 14 Niet-toerekenbare tekortkoming

a. Indien SDB VERHUUR door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is SDB VERHUUR gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
b. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SDB VERHUUR afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door SDB VERHUUR zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid
a. SDB VERHUUR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
b. SDB VERHUUR is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
c. Indien SDB VERHUUR op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is SDB VERHUUR niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
d. In die gevallen waarin SDB VERHUUR aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
e. De huurder vrijwaart SDB VERHUUR tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 16 Conversie
a. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
b. SDB VERHUUR en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 17 Geschillen
a. Op alle overeenkomsten welke door SDB VERHUUR worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen wij zo spoedig mogelijk oplossen. Indien SDB VERHUUR in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan SDB VERHUUR verschuldigd.

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden downloaden

Reacties zijn gesloten.

  • Alle teksten en prijzen op deze website zijn onder
    voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
    Aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.